తీరం చేరని నావలు

                తీరం చేరని నావలు              

ఆడజన్మ కానందం ఆడనే , ఆ వాడ(లో)నే
ఆడ, భామలందరూ వాడభామలే
ఆడ, పడుచుకైనా  పడుపువృత్తని వెల కట్టారు
' వెలయాలు ' అని పేరు కూడా పెట్టారు

స్వేఛ్ఛగా పెరుగుతారు ఆడపిల్లలైనా
ఇఛ్ఛగా తిరుగుతారు ఎచ్చోటికైనా
కట్టుబాట్లకే గట్టూ లేదు ఆడ
కట్టు బొట్లకు పట్టే లేదు ఆడ

వయసు కొఱకు ఆశగా నిరీక్షిస్తారు
వలపు సెగలు ఆబగా వదిలేస్తారు
తలపులతో తలుపులు తీస్తారు , మూస్తారు
వలపులతో ముఱిపిస్తారు ,( మై )మఱిపిస్తారు

పడుచువాడితో కలసిపొమ్మంటారు
పర్సు వాడినే కౌగిలించుకోమంటారు
కాసులు రాసులుగా రావాలంటారు
క్లాసు బాసులే శహభాష్ అంటారు

తనువుని అనువుగ అందిస్తారు
మనసుని సులువుగ చంపేస్తారు
ఎప్పటికప్పుడు నీదే బోణీ అంటారు
అదే మా నిత్య బాణీ అంటుంటారు

ఆ రోగంతో ఉన్నా ,ఆరోగ్యం లేకున్నా
అడిగే వాళ్ళు లేరు అనటానికి వీల్లేదు
హడావుడిగ మందులేస్తారు
పడకమీదకి పడే(సే)స్తారు

అంతు తెలియని వైనంతో ,
అంతం లేని పయనం
తీరం చేరని నావలే ఆ బతుకులు
సమాజానికి ఆవలే ఆ బడుగులు


             *******

No comments:

Post a Comment