నేను నేను కాను                      నేను నేను కాను
                            

పుట్టగానే నాకేమి తెలియలేదట   ఏడవటంతో సహా
ఎంతకీ ఏడవకపోయేసరికి , వారందరూ ఏడుస్తున్నారట

మా బామ్మనా వద్దకు వచ్చి నన్నుగిల్లేసిందట 
కెవ్వు మన్న కేక అమాంతంగా పెట్టేశానట
అందరూ పగలబడి , విరగబడి నవ్వేశారట

ఆ ఏడుపు తర్వాత నేనూ నవ్వేశానట 
ఏ ప్రాణి జీవితమైనా ఏడుపుతోనే ప్రారంభమట
ఏ నవ్వులైనా ఆ తర్వాతే ఆరంభమట
గుర్తించటానికి  నామకరణం చేశారట

ఆ తర్వాతే  వాళ్ళలో ఒక్కడిగా కలుపుకున్నారట 
వరుసవారీగా వారి అలవాట్లను శిక్షణ  మొదలెట్టారట 

ఊహ తెలియడం ఆరంభంలోనే ఈ మేను నేనేనన్నారు 
స్వార్ధం మొదలై ఈ నేను (మేను) సంరక్షణ  స్టార్ట్ చేశా

ఇన్ని నాళ్ళు ఈ కనులు నావి , ఈ కాళ్ళు నావి,
ఈ చేతులు నావి , ఈ చెంపలు నావి,
ఈ నాదం నాది ,ఈ పాదాలు నావి,
ఈ రిష్ట్ నాది , ఈ ఛెష్ట్ నాది అనుకొన్నా.


ఈ కరములకి క్రీములు పూసి ఎంత శ్రధ్ధగా పెంచానో 
 ఈ ఫింగర్స్ కి  ఉంగరాలు తొడిగి విలువ పెంచానే 
ఈ రిష్టుకి రిష్ట్ వాచ్ గోల్డ్ చైను తో అలంకరించానే
ఈ నడుమును నాజూకుగా మలచాలని ఎంతగా చేశానో
ఈ పాదాలకు ఏ ప్రమాదం కలుగకుండా ఖరీదైన పాదరక్షలు వాడానో
ఈ కనులు , కనుబొమ్మలు అందంగా కనపడాలని ఎంతగా శ్రధ్ధ తీసుకున్నానో 
ఇన్నింటి సమ్మేళనమైన ఈ మేనుని నేను ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ వచ్చానో


ఈ మేను, నేను అనుకొని అమిత శ్రధ్ధగా పోషించానో అవి అడగకనే ,మఱి
ఇన్ని మెలకువలతో , ఇంతటి నా పోషణతో  వృధ్ధి అయిన ఈ మేను,
ఈ రోజు, నా మాటే విననంటుంది , అలక్ష్యం చేస్తున్నదే..........?

కనులు చూడలేకపోతున్నాయి,
కాళ్ళు అడుగు తీసి అడుగు వేయలేకపోతున్నాయి,
చెవులు వినలేకపోతున్నాయి,
చేతులు చాచలేకపోతున్నాయి,
కేశాలు క్లేశమే మిగుల్చ్తుతున్నాయి శిరముపై స్థిరముగా నుండక,
ఆ అందాల బుగ్గలు ఒగ్గు అయిపోతున్నాయి,
నడుములే కాదు , నరనరాలు నొప్పుల పంచన చేరి , నను వంచన చేస్తున్నాయి

ఈ నాడు సహకరించటం లేదు అంటే ,

ఇవేవి నేను కాదు , వీటి మిశ్రమమూ  నేను కాదు 
ఆ నేను ఈ నేను కాను , మఱి నేనెవరినో ........ ?

    *********

5 comments:

 1. ఏ ప్రాణి జీవితమైనా ఏడుపుతోనే ప్రారంభమట
  ఏ నవ్వులైనా ఆ తర్వాతే ఆరంభమట

  బాగుంది !

  మొత్తానికి cosmetic రంగానికి ఎసరెట్టారు కదా !!
  హ హ హ !!

  ReplyDelete