తరంగ తతంగం                              

ఇంగ్లీష్ వాడన్నాడు , లిప్ కి కప్ కి మధ్య ఎంతో గ్యాప్ ఉందని
ఆ గ్యాప్ లో ఎన్నెన్నో భావతరంగాలిమిడి వున్నాయనే


భావతరంగాలు కనపడవు , అంతరంగాన్ని తడతాయి

అంతరంగాలు పైకి కనపడవు , లోననే తెలియబడతాయిఅలా అలల్లా  అను నిత్యం భావతరంగాలు పయనిస్తూనే వుంటాయి 


అందుకొన్నవారికే అర్ధమవ(బడ)తాయి , ఆనందింపజేస్తాయి

కేవలం ఆహ్వానంతోనే కవులు , రచయితలు / త్రులు కాలేరు
ఆ భావాలని అక్షర రూపంలో మలచిన వారే కవులు , రచయిత/త్రులు 

ఆహ్వానించకనే , అసలు భావ తరంగాలే లేవంటే అంగీకరిస్తామా ?
మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి  , నువ్వసలు కాల్స్ రావటం లేదంటావా ?
రేడియో ఆన్ చేయకుండానే,  ఏ కార్యక్రమాలు ప్రసారం కావటం లేదంటావా ? 
టెలివిజన్ ఆన్ చేయకుండా , అసలు ఏ ప్రోగ్రాములు ప్రసారం చేయటం లేదంటావా ?

ఓ వేళ ఆన్ చేసినా , తరంగాలు సరిగా లేకుంటే , ఏవీ పనిచేయలేవు 
దీన్నే దైవాధీనమని అంటుంటాం యాధాలాపంగా , అసలు నిజాన్నే 

అవి మన అధీనంలోనే  ఉన్నట్లుంటాయి , కానీ ,
అన్నీ ఆ దేవుని స్వాధీనంలోనే ఉంటాయని  తెలుసుకోవాలంటాను .

కనపడని   ఆ దేవుణ్ణి చూడటానికి ప్రయత్నించు నిజాయితీగా,
ఆ దేవుడే నిన్ను వెతుక్కుంటూ నీ దరి జేరి తీర్తాడు సుమా!

                                          *******No comments:

Post a Comment