నీవెక్కడ ?


                                                           
                                                                     

                                          కనపడని గాలిని స్పృశిస్తున్నాం
                                          కనపడని రుచిని ఆస్వాదిస్తున్నాం

                                          కనపడని మనసుతో కాపురం చేస్తున్నాం
                                          కనపడని మాటను వినపడేలా అనేస్తున్నాం

                                          కనపడని బాధను అనుభవిస్తున్నాం
                                          కనపడని భావాన్ని కలంతో బంధిస్తున్నాం

                                          కనపడని వాసనని , ఆ కనపడని
                                          గాలి మోసుకొస్తే పదే పదే పీల్చేస్తున్నాం
                                          ఓహో అని ఆనందించేస్తున్నాం

                                          కనపడని అంతరంగాన్ని కూడా
                                          తెలుసుకోవటానికి (విశ్వ) ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నాం
                                     
                                          ఆ భావాలే కనపడని అతీత శక్తులోయ్
                                          ఆ అతీత శక్తులే దైవంగా ఎఱగవోయి
                                          ఆ శక్తులే లేకుంటే మనమంతా అశక్తులమేనోయి
                                     
                                          ఈ జీవితమంతా కనపడని వాటితోనే జీవిస్తున్న మనం
                                          ఆ కనపడని దేవుణ్ణి లేడంటం సబబా ?

                                           ఆ కనపడని దేవుడే , ఈ కనపడే జీవుణ్ణి
                                           కదిలిస్తున్నాడు , నడిపిస్తున్నాడు

                                           దేవుని ఉనికి కనపడనిదేనని
                                           ఇప్పటికైనా అర్ధం చేసుకొందామా !
                                     

                                                                      **********

3 comments:

  1. దేవుడి మీద చనువుతో అన్నారులేద్దురూ .....

    బాగుంది సింపుల్ గా !!

    ReplyDelete
  2. మంచి సత్యాన్ని మనసుకు హత్తుకునేలా చెప్పారు !!! చాలా చాలా బావుంది !!:)

    ReplyDelete