శక్తిఈ సృష్టికి మూలం క్తేనని ,
అనుభవంలో  అవగతం చేసుకొన్నాడు .

నిజానికి ఏ శక్తి , ఏనాడూ ,
ఎవరికీ కనపడదు , 
కానీ తెలియబడ్తుంది .

కనపడని శక్తికి ఆకారమెలా  యివ్వగలరు ?

ఆ విషయం తనకు తెలిసినా , 
ఆ  శక్తులకు ఎంతో ఆసక్తితో  ఆకారాల్ని యిచ్చేశాడు ,


ఈ గోడమీద ఎటువంటి ప్రకటనలు అంటించరాదు "   అన్న చందంగా ,

వాస్తవానికి యిలా అంటించటమే ఓ ప్రకటన ,
ప్రకటనగా భావిస్తే , తను తెలియచేయలేడు కదా ! 

ఆ శక్తులకు లింగభేదాలు ఈ మానవుడే తగిలించాడు ,
తన భావాలకనుగుణంగా వావి వరుసలు తగిలించాడు ,
ఆ ఆకారాలచేత కాపురాలు చేయించాడు ,
వారసులను వెలికితీసి , బారసాలలు చేశాడు ,
గుళ్ళూ , గోపురాలలో ఆ శక్తులను బంధించాడు , 
దైవాలుగా కొలువ నారంభించాడు ,
ఆ దేవుళ్ళను వేడుకొంటున్నాడు ,
తనకు అవసరమైనపుడు  తననాదుకొమ్మంటున్నాడు ,
ఆదుకొనకున్నా , ఎప్పటికైనా ఆదుకొంటాడులే  , 
మొండి ధైర్యంతో జీవితాన్ని గడుపుతుంటుంటాడు  ,
ఇంకేమీ చేయలేక ఇలా ఆశగా ఎదురు చూస్తుంటాడు .

శక్తులేవైనా శక్తివంతమైనవని గ్రహించాలి ,
ఆ శక్తులే లేకుంటే మానవులే కాదు ,
జీవకోటి అంతా అశక్తులై , నిర్జీవితులౌతారు . 

                      **********

2 comments:

  1. ఆ అతీత శక్తి ఎవరికీ అంతు చిక్కదు కదా!

    ReplyDelete
  2. ఇఛ్ఛాశక్తి, జ్ఞానశక్తి, క్రియాశక్తి స్వరూపిణీ అని అమ్మ నామం

    ReplyDelete