రేయి - హాయి

ప్రకృతి వెలుగులు మాయం ,
కృత్రిమ కాంతులు ఖాయం ,
చందమామ ప్రతాపానికి ,
నక్షత్రాల ప్రభావాలకి ,
ఆలవాలం ఆ రేయి ,
ఆ రేయి  రాకుంటే ,
చెలి చెంతకు రాదోయి ,
చెలి చెంత లేకుంటే ,
లేనే లేదోయి హాయి . 

ఆ రేయి రాకుంటే ,  
చెలికాడు చెంత చేరడోయి ,
చెలికాడు చెంత లేకుంటే ,
లేనే లేదోయి హాయి .


       ********


3 comments: