తరాలు , అంతరాలు , జీవితం లో


                    మనిషికి తరాలు
                   మనసుకి అంతరాలు
                   
                   తరాలు 
                   ఙ్నాపకాల గురుతులు
                   
                   అంతరాలు 
                   వ్యాపకాల పుట్టాలు
                   
                   తరాలు తలుచుకొంటూ
                   మనుగడ గడపాలి
                  
                   అంతరాలు తెలుసుకొంటూ
                   మనసుని నడపాలి

                            *****


ఈ జీవితం లో  మినీ కవిత " తెలుగువారమండి " వెబ్ మ్యాగజైన్ లో ప్రచురింపబడినది .
No comments:

Post a Comment