రం గుల ప్రపంచం

                                                                  రం గుల ప్రపంచం                                                                   
                                                                                                                              కవితా రచన : శర్మ జీ ఎస్
రెనో ,
క్యాసినో ,
ఎల్డొరాడో ,
సిల్వర్ వెగాస్ ,
సర్కస్  సర్కస్ ,
ఇలాంటివన్నీ ,
బారులు తీరిన బడా బడా , 
బార్స్ & హోటల్సే ,
బస సమయంలో బాసులే ,
ఓడితే అదో తిరకాసులే ,
పిదప ఆడ చెల్లని కాసులే , 
చూడ కళ్ళు ఝిగేలన ,
అడుగిడి , ఆడుకొంటే ,
వలసినంత మందు , 
అందాలొలికిస్తూ భామలు ,
ఆడినవారికి , ఓడినవారికి ,
ఉచితంగానే అందిస్తారు ,
బస ఆ హోటల్లోనే చేస్తారు ,
దశ దిశ పరిశీలించుకొంటారు ,
కనపడేవాళ్ళు తెల్ల్లన , నల్లన , ఎఱ్ఱన ,
ఆటాడేవాళ్ళ  జేబులు దభేలున గుల్లన ,
దో వింత ప్రపంచం ,
రంజుగ నిపించే పందిరిమంచం
రంగు రంగుల గుల ప్రపంచం .

             *******

1 comment: