నేను లేక నువ్వు లేవు

                                                
                                                                                                                             కవితా రచన : శర్మ జీ ఎస్


ఎక్కడెక్కడి వారినో కలుపుతుంది , 
దగ్గరున్నవారిని దూరం చేస్తుంది ,
ముక్కూ , ముఖం తెలియకుంటే ,
ఫేస్ బుక్ లో ఫేస్ చూపించుకోమంటుంది ,
ఒకరినొకరిని అందులోనే చూసుకోమంటుంది ,
వ్యవహారం తనే నడుపుతానంటుంది ,
ముద్దులు ముమ్మరంగా పెట్టుకోమంటుంది ,
హద్దులు దాట ప్రయత్నించమంటుంది ,
పదే పదే పని వదలి పింగ్ చేయమంటుంది ,
నేను లేక నువ్వు లేనే లేవంటుంది ,
నువ్వు లేక నేను లేననే స్థాయికి తీసుకు వెళ్తుంది 
తరచి చూస్తే నిజమేననిపిస్తోంది కదూ .

  
 *******

                        

No comments:

Post a Comment