లేదే ఆ జాడ


                                                                                

                                                                                                                              కవితా రచన : శర్మ జీ ఎస్


ఏ దేశమేగినా ,
ఎందు కాలిడినా ,
పొగడరా నీ తల్లి ,
భూమిభారతిని ,
అన్నారు ఆ నాడు ఆ గురజాడ .

ఒట్టి మాటలు కట్టిపెట్టవోయ్ ,

గట్టి మేల్ తలపెట్టవోయ్ ,
అన్నారు అదే గురజాడ గారు .

మాతృమూర్తిని ,
మాతృభూమిని ,
ఎన్నటికీ మరువరాదు ,
నిజమే మరి .

ఎందరో మహానుభావుల
ప్రవచనాలను , సూక్తులను ,
వల్లె వేస్తున్నారు  , 
కాని ,
ఆచరించేవారే ,
కరువైపోయారు ,

ఏడా కానరాదే ,
 ఆ జాడ ఓ గురజాడ ........


 *******


1 comment:

  1. సర్, ఆ జాడ ఇంకా మిగిలి ఉంది, ఆయన అడుగుజాడలు ఎందరో హృదయం పై ముద్రింపబడి ఉన్నాయి,
    కానీ సమయమే లేదు, అస్సలు దేశం కోసం ఆలోచించే అవకాశమే లేదు ఇప్పటి పరిస్థితులు అలాంటివి.

    ReplyDelete