చిత్రమే


                                                                                                                                     సేకరణ : శర్మ జి ఎస్

ఇది మనకు నూతనంగా రాబోతున్న ఆంధ్ర రాజధానట .

ఎక్కడ తుళ్ళూరు ? ఓ మారు మూల పల్లె . అక్కడకి వెళ్ళాలంటే బస్సు సౌకర్యం వున్నా , బస్సు షెల్టర్ కూడా లేక ఓ చెట్టు క్రింద బస్సునాపి ఇదే తుళ్ళూరు దిగండి అనె పరిస్థితి ఈనాటిది .

అటువంటి ఆ ఊరు నేడు ఆ హస్తిన సోనియా గాంధి దురాలోచన , తొందరపాటు వల్ల మనం ఉమ్మడిగా వున్న మనం విడిపోయి , మన ఆంధ్ర ప్ర్దేశ్కి నూతన రాజధాని తుళ్ళూరు కావటం  చిత్రంగా వుంది కదా ! 

                                                                        


                        *********

No comments:

Post a Comment