ఆనుక్షణం ఆనందం మీ (మన) వెంటే


                                                                                                                                     సేకరణ : శర్మ జి ఎస్


గుండె 

ఇది లేని జీవం లేదు . అది వాటి వాటి ఆకార ప్రమాణాన్ని బట్టి ఉంటుంది .
ఇది అన్ని జీవ రాసులకు అత్యంత ప్రధానమైనది . 

ఆగకుండా నడవాలని 
మనలను నడిపించాలని 
మనతో కలసి మెలసి 
స్నేహితునిగా మసులుకోవాలని
ఆగకుండా ఆ దిశగా తను 
అడుగులు వేస్తూనే వుంది
జీవంలో చేరిన నాటి నుంచి
మన గురించే అడుగడుగునా
ఆవేదన చెందుతోంది 
అరుగులు పట్టుకు కూర్చోవద్దంటుంది 
పరుగులు పెట్ట(లే )కున్నా 
నడిస్తే చాలంటుంది 
ఆలోచించండి ఆ తపన
ఎవరి కొఱకో ?????????  

ఈ చిత్రాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించండి 

ఆడ ఆడా , మగా తేడా లేదంటూ ,
ఎడమ వైపు మగవానిలా ,
కుడి వైపు ఆడదానిలా  ,
కనబడుతోంది
లింగభేదం లేనే లేదంటోంది 
గుండె  ఉంటే చాలంటోంది .
................................
అర్ధమైంది కదూ 
మన కొఱకే నని 
ఆలస్యం చేయకండి 
అనుకరించండి 
సహకరించండి 
ఆనుక్షణం ఆనందం మీ (మన ) వెంటే  

*************

No comments:

Post a Comment