అనేకంలో మమేకమైన ఏకం

                                                                                                                                     సేకరణ : శర్మ జి ఎస్Do you agree that we have 26 alphabets in English, as given below

A = 1 ; B = 2 ; C = 3 ; D = 4 ;
E = 5 ; F = 6 ; G = 7 ; H = 8 ;
I = 9 ; J = 10 ; K = 11 ; L = 12 ; M = 13 ; N = 14 ; 
O = 15 ; P = 16 ; Q = 17 ; R = 18 ; S = 19 ; T = 20 ;
U = 21 ; V = 22 ; W = 23 ; X =24 ; Y = 25 ; Z = 26.


With each alphabet getting a number, in chronological order, as above, study the following, and bring down the total to a single digit and see the result .

Then please observe the following words with their relevant numbers and start counting .

H A R D W O R K 
8+1+18+4+23+15+18+11=98%

K N O W L E D G E 
11+14+15+23+12+5+4+7+5=96%


S U C C E S S
19 + 21 + 3 + 3 +19 + 19 =  84%

L O V E 
12+15+22+5 = 54%

L U C K 
12+21+3+11 = 47%

None of them makes 100%. Then what makes 100% ?

Is it Money ? 

M O N E Y = 13+15+14+5+25=72%

NO !

Leadership ? 

L+E+A+D+E+R+S+H+I+P= 12+5+1+4+5+18+19+8+9+16= 97%

NO !

Every problem has a solution , only if we perhaps change our "ATTITUDE"... yya 

A T T I T U D E 
1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

It is therefore OUR ATTITUDE towards Life and Work that makes
OUR Life 100% Successful. 

Hence we have to change our ATTITUDE , if we want Success in our entire life .


Amazing mathematics in the religion Gods .Hindu -

S  h  r  e  e   K  r  i  s  h  n  a
19+8+18+5+5+11+18+9+19+8+14+1=  135=9

Muslim

M  o  h  a  m  m  e  d
13+15+8+1+13+13+5+4=  72=9

Jain

M a  h a v  i  r
13+1+8+1+22+9+18=   72=9

Sikh
G  u  r  u   N  a  n  a  k
7+21+18+21+14+1+14+1+11 =  108=9

Parsi
Z  a  r  a  t  h  u  s  t  r a
26+1+18+1+20+8+21+19+20+18+1=  153=9

Buddhist
G  a   u  t  a  m
7+1+21+20+1+13=   63=9

Christian
E  s   a  M  e  s  s  i   a  h
5+19+1+13+5+19+19+9+1+8=  99=18=9

Each one ends with number  9  

THAT IS NATURE'S CREATION TO SHOW THAT GOD IS ONE !!! 

భగవంతుడు ఒక్కడే అన్నది మాత్రం సత్యమే . కాని ఈ మాటలను తయారు చేసినది మాత్రం మనుషులే . వాళ్ళ వాళ్ళ మతాల అభిమతానుసారం . ఈ పేర్లన్నీ ఇంగ్లీషు భాషలోనే ఒకటవుతాయి  .

అందుకనే ఆ ఆంగ్లేయులు దేవుడు ఒక్కడే , కాని మీరనుకొంటున్న రూపం కాదు , అతీతమైన అనంత శక్తి అంటాడు .

మన భారతీయులు అనేకంగా కనపడ్తున్న ఒక్కటి అని ఏనాడో తెలుసుకొన్నారు . 

అందుకే అంతటా ఆ అనంత శక్తిని చూస్తున్నారు , అన్ని రకాల దేవుళ్ళను అంగీకరిస్తున్నారు , ఆరాధిస్తున్నారు .


                                                                             ************************

No comments:

Post a Comment