ఏ సన్ కైనా లెసన్ అవసరమే                                                                                                                                   సేకరణ : శర్మ జి ఎస్

గతం గాని , చరిత్ర  గాని ,  పఠించి  , పరిశీలించితేనే బోధపడ్తుంది . 

1.                                                   Kindness costs nothing
                                                                    But
                                                        Knowledge is power...

2. "The most used alphabet 'A' doesn't appear in spelling of 1 to 999 ,
       it appears for the 1st time in 1000 and continues forever...............

       That means We must know "Success requires a lot of patience!''


3. What is talent?

    Rahul Gandhi is yet to start his career at 43 yrs and Mr Sachin retired and awarded 
   “Bharat  Ratna” at 40yrs. .....that's called talent of Mr Sachin . 

    Thats Talent .

   కొంతమంది అపజయాలు మరెంతమందికో గుణపాఠాలు .
   ఒక్కొక్కరి విజయాలు ఎంతమందికో మార్గ దర్శకాలు .

4. What is success?

    In 1988 Tendulkar failed in English in 10th Std.
    Now in 2014, 10th Std English 1st Lesson is about TENDULKAR. .....
    Thats Success..


                                                                   ***************

1 comment: