సెట్టింగు కాదు , బెట్టింగు కాదు .....మఱి ?

                                                                                                                                    సేకరణ : శర్మ జి ఎస్
చదివారు గదా ! 

ఈ కొటేషన్ వ్రాసిన వాళ్ళు బహుశా " వైద్యో నారాయణో హరిః " అన్న నానుడినే పునాదిగా తీసుకున్నారని తెలియవస్తోంది .

నిజానికి ఆ దేవుడు , ఈ వైద్యుడు యిరువురు స్నేహితులు  కాని ,  వ్యాపార  భాగస్వాములు కాని  కానే కారు   బహుశా ఈ వైద్యుడు కూడా మానవుడే అన్నది మరచి వ్రాసినట్లున్నారు ఈ పై కొటేషన్  .   

చదివి కాసేపు చమత్కరించుకోవటానికి , నవ్వుకోవటానికి బాగుంటుందే తప్ప నమ్మటానికి వీలు లేనిది .

దేవుడు అంటే లింగభేదం లేని శక్తి అన్నమాట . అందుకే ఈ ప్రపంచంలో అంతటా ఆ శక్తిని చూడగలుగుతున్నాము . ఆశక్తే కొద్ది కాలమైనా లేకుంటే అశక్తులమవుతున్నాం . అధిక కాలం లేకుంటే శవంగా , శక్తిహీనమై , నిర్జీవులమైపోతున్నాం . 


అలా లింగభేదం లేని ప్రాణిగా ఎక్కడా లేదు . ఈ ప్రపంచంలోని ప్రాణికోటిలో తప్ప మిగిలిన ప్రకృతిలో అంతటా  ఆ శక్తి  వ్యాపించియున్నందున , ఆ శక్తి ఈ లింగభేద ప్రాణులలో కూడా చేరి మన ప్రాణికోటి అన్నింటికీ స్వల్పకాలం మనటానికి మనుగడనిస్తున్నది . ఈ స్వల్ప కాలంలో మనం ఎంత తెలుసుకో గలిగితే అంత తెలుసుకొని , మనం ఆనందంగా జీవనం సాగించాలి . ముందు తరాల వారికి మార్గదర్శకం కావాలి .

ఇదే  కదా !ఈ మానవ జన్మకి సార్ధకత .

***************

No comments:

Post a Comment