లెక్క చేయండి , ప్లీజ్ ......................

                                                                                                                            సేకరణ : శర్మ జి ఎస్ 

బ్యాంకుల నుంచి వచ్చే నోట్ల కట్టలు సీల్ వేసి వస్తుంటాయి . వాటిని సహజంగా ఎవ్వరూ లెక్క చేయరు అంటే లెక్క పెట్టుకోరని అర్ధం . ఎందుకంటే అన్నీ సక్రమంగా వుంటాయన్న గట్టి నమ్మకమే దానికి పునాది . దేనికైనా పునాది గట్టిగా వుంటేనే చిరకాలం నిలబడగలుగుతుంది .
అటువంటి ఆ పునాది కూడా గట్టిగా వుండటం లేదని ఈ నడుమ తేలటంతో నోట్ల కట్టలు ఎల్లప్పుడూ లెక్క పెట్టుకోవటమే కరెక్టు అని తేట తెల్లమవుతున్నది . ఈ క్రింది లింకుని పరికించి చూడండి .video

**********


No comments:

Post a Comment