తల ( వం ) పులు


  " తల ( వం ) పులు "
                                                                                                                    రచన : శర్మ జి ఎస్ 
( ఆదివారం వారపత్రికలో ప్రచురింపబడినది 6/12/1981 )

ఊపులతో
చేస్తారు రేపులు
అవుతాయి
రేపు రేపనేది లేకుండా 
జీవితాలు మాపులు
ఆపై
నలుగురిలో
తలవంపులు 

         *******

No comments:

Post a Comment