దేవుడు వరమిచ్చినా.............


                                                                                       "   దేవుడు వరమిచ్చినా............. "
      

                                                                                                                 నాటిక రచన : శర్మ జి ఎస్                            

సారధి : ఒరేయ్ రఘు ,మనదేశంలో పేదవాడు ఎంత కష్టపడి పని చేసినా , పెద్దవాడు కాలేక్ పోతున్నాడు . ఎంత ఎత్తు ఎదిగినా గొఱ్ఱెకి బెత్తెడే తోక అన్నట్లున్నాయి మన కూలీల జీవితాలు. ఏ నాటికైనా బాగుపడతాయంటావా ? 

రఘు : ఏమిటిరా సారధి , అంతలోనే అంత డీలా పడిపోయావ్.

సారధి : ఏమున్నదిరా రోజు రోజుకి మార్కెట్లో ధరలు మండిపోతున్నాయి కాని, మనకూలీ మాత్రం పెరగటం లేదురా. ఇదంతా ఆ మానేజర్ గారి వల్లనేరా ?

రఘు : ఏం ? ఏమైంది ?

సారధి : ఏమవటం ఏమిటిరా ? ఈ చాలీ చాలని కూలీతో  ఎన్నాళ్ళిలా కాలం గడపటం ?

రఘు : దానికి ఆయన ఏం చేస్తారురా ?ఈ ఫాక్టరీ ఏమైనా ఆయనదా ఏమిటి ?

సారధి :బలేవాడివిలేరా .ఆయనది కాకపోతే మాత్రం డైరెక్టర్ గారికి తెలియ చేయవలసిన బాధ్యత ఎంతైనా వుందా ? లేదా ?

రఘు :ఆ విషయం నిజమేలే. మఱి తెలియచేయనంటున్నారా ?

సారధి :అలా అంటే సమస్యే వుండదుగా. మనమే ఏదో ఒక దారి చూసుకొంటాంగా.

రఘు : అది సరే కాని , మన యూనియన్ సెక్రెటరీ గారిని అడగక పోయావ్.

సారధి : అడిగానురా.

రఘు : ఏమన్నారేమిటి ?

సారధి : ఏముంది , మనం మాట్లాడినట్లుగా వాళ్ళు మాట్లాడలేరుట.

రఘు : అవును మరి. మనం మాట్లాడినట్లుగా వాళ్ళూ మాట్లాడితే , వాళ్ళు మనలాగే మామూలు కార్మికుల్లా  వుండిపోదురు . యూనియన్ సెక్రెటరీలు  కాకపోదురు . ఆది సరేగాని ఫైనల్ గా ఏమన్నారు ?
                       
సారధి : మానేజరు గారితో మాట్లాడరట, డైరెక్టర్ గారు రావాలి. ఈ విషయం ఆయనే తేల్చాలి అన్నారట.


రఘు : డైరెక్టరు గారు రాత్రే వచ్చారుట. మరి సెక్రెటరీ గారికి మళ్ళీ గుర్తు చేద్దామా ?

సారధి :ఆ........... టప్పక గుర్తు చేద్దాం. అరుగో సెక్రెటరీ గారు ఆఫీసువైపు వెళ్తున్నారు. ద మాట్లాడుదాం.

రఘు  : అలాగే వెళ్దాం పద.

              
                                                                               *****        ******        *****

సారధి  రఘు ( ఇరువురూ కలసి ) నమస్తే సార్.

సెక్రెటరి నమస్తే ఏమిటిలా హడావుడిగా వస్తున్నారు ?

సారధి ఏముంటుందండి . అదే మా కూలీ గురించి . ఈ చాలీ చాలని కూలీతో ఎన్నాళ్ళిలా  జీవితాలు గడపటమా ? ఆని. అన్నింటిలోను మార్పు వచ్చింది , మనిషి తయారు చేస్తున్న ప్రతి వస్తువుకి  విలువ పెరుగుతోంది. కాని ఆ మనిషికి మాత్రం విలువ పెరగటం లేదు. కూలీ పెరగటం లేదు.
                        
రఘు  ఇంతకుముందు చాలామార్లు చెప్పి వున్నాం , కానీ  ప్రతి సారి డైరెక్టరు గారు లేరు అంటున్నారు. ఇపుడు వచ్చారు. మీకు తెలిసే ఉంటుంది.

సెక్రెటరి తెలిసింది కనుకనే , వెంటనే వచ్చాను.

రఘు  మంచిపని చేశారు. మా సమస్యను ఈ రోజైనా పరిష్కరించండి.

సెక్రెటరి ఏంటోయ్ రఘు , అంత హడావుడి పడితే పనులు కావటం తేలిక కాదోయ్.

సారధి ఏం ? ఏందుకని కావండి ?

సెక్రెటరి డైరెక్టర్ గారితో మాట్లాడాలంటే ముందుగా అప్పాయింట్మెంట్ ఫిక్స్ చేసు కోవాలి , కొత్త సినిమాకి అడ్వాన్స్ బుక్ చేసుకున్నట్లు.

సారధి మఱి ఈ విషయం తెలిసినవారు , ముందుగానే అప్పాయింట్మెంట్ ఫిక్స్ చేసుకోలేకపోయారా ?

సెక్రెటరి ఆ విషయం  మీరు నాకు చెప్పవలసిన అవసరం లేదులే. మనేజరు గారు ముందుగానే ఫిక్స్ చేసి వుంటారు.  మాట్లాడి చెప్తాను .

సారధి తప్పకుండా మా కూలీ పెంచే విధంగా మాట్లాడండి. ఈ సమస్య తేల్చకపోతే , వచ్చే నెలలో సమ్మె చేయటానికి సిధ్ధంగా వున్నామని కూడా  చెప్పండి.
                       
సెక్రెటరి ఏమిటీ  ? సమ్మె చేస్తారా ! సమస్యలు పరిష్కారం కావాలంటే , సమ్మెలు , దొమ్మీలు కాదు చేయవలసింది.ఉభయులూ కలసి మాట్లాడుకోవాలి. ఆ  సమయం  రావాలి. అంతే కాని ఆవేశం పనికిరాదు , ఆవేశం వల్ల పని కాదు , కాకపోవచ్చు కూడా .

సారధి :  ఉభయులూ కలిసినా ఉపయోగం కనపడకుంటే ?

సెక్రెటరి అది అప్పుడు ఆలోచించవలసిన మాటలే . నేనిప్పుడే మాట్లాడి చెప్తాను.

సారధి  రఘు అలాగే లెండి.

                                                                     *****         ******           *****   

                                                                 ( మానేజరు గారి ఛాంబర్ లో  )

సెక్రెటరి గుడ్ మార్నింగ్ సార్.

మానేజరు వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. ఎందుకో యిలా వచ్చారు ?

సెక్రెటరి డైరెక్టరు గారు వచ్చారు కదా ! అప్పాయింట్మెంట్ తీసుకోమని గుర్తు చేద్దామని.

మానేజరు దేనికో ?

సెక్రెటరి అదేనండి. మా వర్కర్ల కూలీ గురించి మాట్లాడతామన్నారు గదా !

మానేజరు ఓహ్ ! ఆ విషయమా ! అలాగే . ఈ రోజు మాట్లాడతాను. మీరు నిశ్చింతగా వుండండి.

సెక్రెటరి :సరే కూలీ పెంచే బాధ్యత మీదే. వెళ్ళొస్తా సార్.


                                                                         *****        *****       *****                                                                                                                

రఘు ఏమండి సెక్రెటరీ గారు. మానేజరు గారు ఏమన్నారు ?

సెక్రెటరి ఈ రోజు తప్పక మాట్లాడతానన్నారు.

సారధి ఏమిటండి ఎపుడూ అంటున్న మాటేగా . ఆయనగారికి యిది కొత్తేమీ  కాదుగా. 

సెక్రెటరి సారధీ , ఏమిటా మాటలు ? ఆయన మంచితనాన్ని  మరచిపోయావా ? ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకో .

సారధి ఏమిటండి ఆయనగారి మంచితనం  ?  నాకీ కూలీ పనిలో చేర్పించటమేనా  ? పెద్దవాళ్ళెప్పుడూ యింతే. వాళ్ళు చేసే తప్పులు కప్పిపుచ్చుకోవడానికి   కొన్ని అపుడప్పుడు యిటువంటివేవో  మంచి పనులు చేస్తుంటారు.      

సెక్రెటరి ఆయన తప్పులు చేయడం ఏమిటి ? కప్పిపుచ్చుకోవడమేమిటి ? ఆస్సలు నీ కూలీ పని యివ్వడమే ఆయన చేసిన మొట్టమొదటి తప్పు.

సారధి తప్పు కాదులెండి. మమ్మని వాళ్ళ గుప్పెటలోంచి  బయటకు పోకుండా వుండేందుకు నాకీ కూలీ పని యిచ్చారే గాని , ఊరకనే ఏమీ ఇవ్వలేదు లెండి.

సెక్రెటరి నిజమే సారధి. ఈ రోజుల్లో గ్రాడుయేట్లు ,  ఇంజినేర్లు  , ఎం బీ ఏలు  చదివి వుద్యోగాలు దొరకక , నానాయాతన పడ్తూ, ఆఖరికి యీ కూలీ పని కూడా చిక్కక  రోడ్ల వెంట తిరుగుతున్న వారు ఎంతోమంది వున్నారు ఈ సమాజంలో . ఇటువంటి సమాజంలో జీవిస్తున్న నీవు ఇంటర్ కూడా పాస్ కాక , ఖాళీగా తిరుగుతూ  చెడి పోతున్నావని , మీ అన్న నన్ను ప్రాధేయపడితే , నీకీ కూలీ పని యిప్పించానే గాని, 
ఆయన కొరకేమీ గాదులే.

సారధి ఓహోహో , బలే చెప్పారే. ఎందుకండి ఈ కాకమ్మ కబుర్లు .

సెక్రెటరి రఘూ  నీవైనా సారధికి చెప్పు.

రఘు   : ఏమిటిరా సారధి. ఈ అర్ధం పర్ధంలేని మాటలెందుకురా ? ఈ రొజు మాట్లాడు  తానన్నారు కదా , చూద్దాం.

సారధి : రఘూ , నీవేనా యీ  మాటలంటున్నది ? మనకు రావలసినది మనం నిర్మొహమాటంగా అడగటం కూడా తప్పన్నమాట . అయినా కందకు లేని దురద చేమదుంపకా ? ఏమిటి ?
                        
రఘు  పోనీలేరా . ఈ ఒక్కరోజు ఆగుదాం. ఇంతలో మునిగిపోయేదేముంది.

సారధి : మునిగిపోవటానికి ఎంత కాలమో అవసరం లేదు , ఒక్క సెనైనా చాలు.

రఘు   : నిజమేననుకో. ( సెక్రెటరీ వైపు తిరిగి ) చూడండి సెక్రెటరీ గారు, ఈ రోజు ఎలాగైనా మా పని అయ్యేటట్లు చూడండి.

సెక్రెటరి : తప్పకుండా.

సారధి : చూడండి , మఱో విషయం. సమస్య తేల్చకపోతే , సమ్మె చేయటానికి సిధ్ధంగా వున్నామని తెలియచేశారా ? లేదా ?

సెక్రెటరి : లేదు , అంత అవసరం రాలేదు.

సారధి ఏం ? ఏందుకని తెలియచేయలేదు ?

సెక్రెటరి కూలీ పెంచుతారో , లేదో తెలుసుకోకుండానే , ఈ విషయం తెలియచేస్తే , ఒక రకంగా  బెదిరిస్తున్నట్లుంటుందని , యిన్నాళ్ళు అనుభవం ఉన్న నాలాంటి  ఒక యూనియన్ సెక్రెటరీ వెళ్ళి  తెలియచేయవలసిన విషయం కాదు.

సారధి ఓహో అలాగా ! దాహం వేసినప్పుడు బావి తవ్వుకోవటం , చేతులు కాలిన తర్వాత ఆకులు పట్టుకోవడం  మా యువతరానికి నచ్చవని మేం ముందే చెప్పమన్నాం.
                        
రఘు : ఈ వాదన దేనికిరా సారధి. ఈ రోజు అటో , యిటో తేలిపోతుందిగా.

సారధి : ఏమిటిరా తేలేది? ఈ రోజు, రేపు , ఎల్లుండి అంటూ యింతదాకా మీటింగులతోనే కాలం గడిపారు. ఇంకా  ఎన్నాళ్ళీలా  ఈ మీటింగులనే ఈటింగులతో ?

రఘు  : నిజమేననుకో . ఈ రోజు తేలకపోతే సమ్మె చేద్దాం , సరేనా ? ( సెక్రెటరీ వైపు తిరిగి ) ఆ...... చూడండి సెక్రెటరీ గారు శ్రమ అనుకోకుండా , మానేజరు  గారికి గట్టిగా చెప్పండి. మేము యిక్కడే వెయిట్  చేస్తూ వుంటాం.

సెక్రెటరి శ్రమ అనుకొంటే , ఇన్నాళ్ళుండేవాణ్ణి కాదు. మంత్రసాని తనం ఒప్పుకున్నాక , బిడ్డొచ్చినా , గొడ్డొచ్చినా  కడిగి నీళ్ళు పోయాల్సిందేగా . వెళ్ళొస్తా.

                                                                         ( సెక్రెటరి వెళ్ళిపోతాడు )

సారధి ఒరేయ్ రఘు , మనవాళ్ళంతా దేనికో క్యాంటీన్ లో గుమి గూడుతున్నారు , చూద్దాం పద.

రఘు : మళ్ళీ మనం త్వరగా యిక్కడకి రావాలి సుమా ! లేకుంటే సెక్రెటరీ గారొచ్చి వెళ్ళిపోతారేమో .

సారధి : సరేలే , పద పోయి వద్దాం.

                                                                                               
                                                                           *****           *****           *****  

                                                                     ( క్యాంటీన్ లో )

 సీతయ్య : నా సొమ్ము నే తాగుతాను, తలకపోసుకుంటాను. మధ్యలో  యీడెవడంట నన్నాపటానికి , నన్నడగటానికి  .అస్సలు యీడెవడంట నన్నాపటానికి ?                                                
                            సింతసెట్టు సిగురు చూడు
                     సిన్నదాని పొగరు చూడు
                           రమ్ము సారా తాగి సూడు
                           రాజమండ్రి జైలు సూడు                                 సింతసెట్టు

                            ఒరేయ్ , ఎంకిగా , పోలిగా రండహె , రండహె, రండి తొరగా.

పోలయ్య : ఏటిరోయ్ సీతయ్య , అందరినీ రమ్మంటుండావ్, తలా కాత్త పోత్తవా ఏటి ?

సీతయ్య : ఆ  సారా , నాకేరా , నా మనసారా తాగుతా . మిమ్మల్నందరినీ పిలిచిందేటి కంటే , మన యూనియన్  సెక్రెటరీల జాతకాలు సెద్దామని.

ఎంకయ్య : ఒరేయ్ పోలిగా , ఈ డెపుడు నేర్సుకున్నాడురా , ఈ జాతకాలు సెప్పడం .

పోలయ్య : ఆడికేం తెలుసురా జాతకాలు , మహా తెలిస్తే వాళ్ళ బావ జాతకం తెలుస్తాది .అదెరా మన యూనియన్ సెక్రెటరీ ఆడి బావే గదర..

సీతయ్య : ఒరేయ్ ఏటిరా ఎంకిగా , పోలిగా , ఏదో  కూత్తుండారు . మా బావ యూనిన్ సెక్రెటరీ అయితే , నాకేటిరా  ? రాంహె , రంహె, నా పక్కన కూకోండహె, సెత్తాను.

ఎంకయ్య : దేనికిరా  సీతయ్యా ? మన సెక్రెటరీ గారెటూ లోనకెళ్ళారుగా మాట్లాడటానికి . కొంచెం సేపు ఆగితే అంతా వారే సెప్తారుగా.

సీతయ్య : ఒరేయ్ సన్నాసుల్లారా , మన యూనియన్ సెక్రెటరీలు , లోనకెల్లటం  బయటకు రావటం , బయటనుంచి  లోనకెల్లటం మినహా ఏమీ సెప్పగరుగా. పైగా బయటకు  రాగానే ఒఠ్ఠి మూగోల్లయిపోతారురా.
                       
పోలయ్య : బలేగ సెప్తుండావే నాయాల్ది. అలా  మూగోల్లయిపోటానికి ఏదైనా కారణముం దంటావా ? 

సీతయ్య : తెలవదేటి  నీకు ? సానా కత ఉందిరా.

పోలయ్య : సత్తె పెమాణకం సేసి  సెప్తుండా. నిజ్జంగా నాకు తెల్వదురా. నాకే కాదురా , ఈడ సానామందికి తెల్వదురా .

సీతయ్య : మఱి అందుకే కదంటరా ,నే సెప్తానన్నది. జాగర్తగా యినుకోండ్రోయ్. ఆస్సలు పెద్దోల్ల సేంబర్లో ఏర్  కండిషన్లు ఏటికి పెడ్తారనుకుండారు ?

ఎంకయ్య : ఏటికేమిటి , ఇది కూడా మరసిపోయావట్రా . మందు మా బాగా పని సెత్తున్నట్టున్నాది . చల్లదనానికి  కదంటరా.

సీతయ్య : సల్లదనానికే . ఆ సల్లదనంతోనే పనంతా పూర్తి సేత్తార్రా. ఆ సల్లదనానికీ , మన యూనియన్  సెక్కెటరీలకు  లింకుందిరా .

పోలయ్య :లింకేమిట్రోయ్. ఏదో కొత్త విషయం సెప్తుండట్టున్నావ్ .

సీతయ్య : అదేరా ఆ లింకు మగడుకీ పెల్లానికి ఉన్నంత లింకురా అది . విడదీయలేనిదిరా. 

ఎంకయ్య : అంత లింకా అది.

సీతయ్య : ఎంతో కోపంతో , ఎన్నో కార్మికుల కోర్కెలతో , మన సెక్కెటరీలు మాట్టాట్టానికి లోనకెల్తారు గంద. అంతే  సాదరంగా రమ్మంటూనే , ఏ సి ఆన్ చేసేత్తార్రా. ఇంకేటుంది మన సెక్కెటరీల వల్లు సల్లపడిపోతుందిరా.  అలా ఆల్లు సల్లబడటనికే ఆల్ల సేంబర్ లో ఏ సి లు .

పోలయ్య : అలాగంటరా ! కోపంలో ఉన్నోరి ఆ యేసం అంతమాత్రాన సల్లబడుతుంద టరా ?

సీతయ్య : అలా సల్లబడ్తే సరే సరి ,లేకుంటే , యింకా ఆల్లకాడ సానా  ఆయుధాలు  వున్నాయిరోయ్ ఆల్లని సల్లబరచటానికి .

పోలయ్య : ఏటిరా అవి ???????

సీతయ్య : సల్లని దింకుల్ని సల్లగా కడుపులోనకి పంపుతార్రా.

ఎంకయ్య : అంతమాత్రానికే సల్లబడిపోతార్రా. నేన్నమ్మను గాక నమ్మను.

సీతయ్య : అప్పటికీ సల్లపడలేదనుకో . మఱో ఆయుధం తీత్తార్రా. అదే ముచ్చట్లోకి దించేత్తారు. మందు బాటిల్ అందిచ్చేత్తారు.

పోలయ్య : ఈ ఏల సానా యిసయాలు సెప్పినావు . బోలెడు తాంకులురా నీకు .

సీతయ్య  అప్పుడే ఏమైందిరా , యింకా చానా వున్నాయిరా . సెప్తుండా యినుకోండిరా .అలా సల్లపరసబడిన మన సెక్కెట్రీలు మనకు సేసిన సపదాలన్నీ మరిసిపోతార్రా.

ఎంకయ్య :అంత తొరగా మర్సిపోతారంట్రా.

సీతయ్య : అలా మర్సిపోవటం మన సెక్కెటరీల తప్పేమీ కాదురా.

ఎంకయ్య : ఇదేటిరోయ్ , బలె తమాసాగా సెత్తుండావే.

సీతయ్య : తమాసా కాక ఏటుందిరా . ఆల్ల చేమ సమాచారాలను, అల్ల కుటుంబ స్దితి గతులను అడుగుతార్రా.

ఎంకయ్య : అడిగితే ?

సీతయ్య : ఇంకేటుంది. ముద్దొస్సినపుడే సంకెక్కాలన్నట్టు , అవకాసం దొరికినపుడే వాడుకోవాలన్న మాదిరిగా , ఆల్లకున్న కుటుంబ  యిబ్బందుల యిసయాలన్నీ  ఒకటొకటిగా యివరంగా యివరిత్తార్రా.
                        
ఎంకయ్య : అలాగా ! అపుడా పెద్దోల్లు ఏమంటార్రా ?

సీతయ్య :ఆ పెద్దోల్లు యీల్ల వైపు జాలిగా సూత్తూ , చ్....చ్....చ్.... అయ్యో పాపం యిన్ని యిబ్బందులు పడ్తున్నారా . ఇదుగో ఇంద , యిది తీసుకోండి  అంటుంటె యీల్లు ( వీళ్ళు ) తీసుకోటానికి మొహమాటపడ్తూనే , అందుకోకపోతే .........................  

అది సాలదేమో అనుకొని , మల్లీ వత్తారుగా అపుడు చూద్దం అంటారా పెద్దోల్లు . 

ఆ తర్వాత అంటే వాతగా మారి మనసుని ఎక్కడ బాధపెట్టుద్దో నని యెంటనే అందుకుంటార్రా.  ఆ పై  కుక్కిన పేనులైపోతార్రా. 
                       
ఎంకయ్య : అయితే మన యిసయాలు  ?

సీతయ్య : మన యిసయాలు మొత్తం మర్సిపోతార్రా. అలా  పుచ్చుకొన్న తర్వాత , మన  యిసయం మాట్లాడుతుంటే , మధ్యలో ఆ మానేజర్లే  ఆఖర్న గుర్తు సేత్తార్రా. మేం నాయం సేకూరుత్తామని  మీ కార్మికులకు సెప్పండి అని  . 

అపుడేమో మన యూనియన్ సెక్కెటరీలు  తల్లూపుతూ , ఆ  యిసయంలో మీరు నిషింతగా ఉండండి అంటూ బైటకు వచ్చేత్తార్రా  .

ఎంకయ్య : నువ్విలా చెప్తా వుంటె  ఏ , రామాయణ ,బారత , బాగవతాలకన్నా , మన యూనియన్  బాగోతం బలే యింట్రస్తుగా వుందిరోయ్.

పోలయ్య : ( అంతా విన్న పోలయ్య ) అపుడు మన నాయకులు ఏమంటారు ఆ  మానేజర్లతో  ?

సీతయ్య : లోన గంగినెద్దులా తలలూపిన ఆ మన నాయకులే , మనకాడకొచ్చి , మేం యిపరీతంగా చర్చించాము.  మా మాటలకు సిత్తు అయి , ఎదురు సెప్పలేక ,  నాయం తప్పక సేకూరుత్తామని మనకు యినిపిత్తార్రా.       

పోలయ్య : నిజ్జంగా అలా చేత్తారంటావా .

సీతయ్య : అందుకే కదరా , మనకీ కట్టాలు . మనంసేత్తున్న కట్టానికి తగ్గ పలితం యిత్తే , మన గుడిచెలు గూడా  మిద్దెలవుతాయిరా . 

పోలయ్య : ఈ యాల సానా  యిసయాలు తెలుసుకున్నారా . ఇంతకీ మన కూలీ విషయం ఏమైనా తేలుస్తారంటావా ?

సీతయ్య : తేల్చరు గాక తేల్చరు , పైగా నానుత్తారు . మనం ఓటడిగితే ,ఆల్లు యింకోటి సెప్తార్రా.

ఎంకయ్య : అదెలాగరా ?

సీతయ్య : కన్ను పోయిందేటిరా కనకలింగం అని అడిగితే , బ్రాకెట్టాడొచ్చానురా భద్రలింగం అని బదులిచ్చినట్టు.

ఎంకయ్య : ఇదంతా నమ్మమంటావురా .

సీతయ్య : నమ్ము , నమ్మకపోటం నీ  యిట్టం రా   ఇదుగో యిటు సూడు, రోజూ నాను తాగే నాటుసారా మీద పెమాణకం సేసి సెప్తుండా.ఇంతదాకా  నాను సెప్పిందంతా నిజమేరా. ఈక ఆ పైన నీ యిట్టం. 
                        
పోలయ్య : ఒరేయ్ సూపర్వైజర్ పిలుత్తుండాడురా . మత్తరు  గుమాత్తా  , ఆడే మనకోసం సూత్తున్నాడటరా. మనం ఎల్లకుంటే , చానాసేపు అయిందని మానేజరు గారికి  రిపోట్టు పంపుతాడురా. పదండి పోదాం.
                        
                                                               ( అందరూ వెళ్ళిపోతుంటారు )                                                                                                                                                       

సారధి : ( ఇంతదాకా ఆ  క్యాంటీన్ లోనే వుండి అంతా విన్నవాడై రఘుతో ) విన్నావుగా. ఇపుడైనా తెలిసిందా మన  యూనియన్ నాయకుల చేష్టలు .ఈ రోజు తేల్చుకోవాలి.

రఘు : పదరా , సెక్రెటరీ గారు లోపలనుంచి బైటకు వస్తున్నారు. ఫద పోదాం.
          
                                                           ( ఇరువురూ ఆఫీసు వైపుగా వెళ్తారు ) 

సెక్రెటరి : ఏమిటోయ్ రఘు ఆ జనం ?

రఘు : ఏముందండి . మీ సీతయ్య బావగారు తప్ప తాగి జాతకాల సోది చెప్తున్నాడు లెండి.

సారధి :ఆ జాతకాల సోది ఎవరివో కావండి , మీ యూనియన్ సెక్రెటరీల ప్రతిభల గురించి , ప్రగల్భాల గురించి  , విపులంగా , విశదీకరిస్తున్నాడు లెండి .

సెక్రెటరి : త్రాగినవారిని లోపలకు రానీయకూడదుగా. ఎలా రానిచ్చారు ?

సారధి :ఎందుకని రానీయకూడదో ?

సెక్రెటరి : నోట్లో మందు పొసుకున్నవాడికి , నోరు కంట్రోల్లో వుండక ఏదేదో వాగేస్తారని.

సారధి : ఏదేదో వాగటం లేదులెండి . ఆతను బయటపెట్టిన విషయాలన్నిటికీ బదులు చెప్పండి, చాలు.

సెక్రెటరి : ఏ సారధి , నీ అర్ధం పర్ధం లేని ప్రశ్నలకు , తప్ప త్రాగి  , వాగే వాడి మాటలకు బదులివ్వటం కంటే ,తెలీనోడి  కాళ్ళు పట్టుకోవటమే మేలు. 


                                ( డైరెక్టరు గారి కారు హారన్ వినపడ్తుంది . సెక్యూరిటీ మెయిన్ గేట్ తెఱుస్తాడు , కారు వచ్చి ఆఫీసు ముందు ఆగింది. ప్యూన్ వచ్చి గబ గబా కార్ డొర్ ఓపెన్ చేశాడు. డైరెక్టర్ గారు దిగగానే యూనియన్  సెక్రెటరి  విష్ చేస్తాడు )                

సెక్రెటరి : గుడ్ మార్నింగ్ సార్.

డైరెక్టర్ : వెరీ గుడ్ మార్నింగ్  ( అంటూ ఆఫీసు లోపల తన ఛాంబర్ లోనికి వెళ్తాడు ).

సెక్రెటరి : ( కొంత సమయం వెయిట్ చేసి ఆఫీసు ప్యూన్ చేత కబురు పంపాడు ) నేను కలవాలనుకుంటున్నానని చెప్పు.
                
                                                     ( ప్యూన్ లోపలకు వెళ్ళీ చెప్తాడు , రమ్మను అని చెప్తాడు )

ప్యూన్ : ( బయటకు వచ్చి ) రమ్మన్నారు సార్ .

                                                ( సెక్రెటరి  ఛాంబర్ లోపలకు  వెళ్తాడు , కూర్చొంటాడు. ) 

డైరెక్టర్ : వెరీ గుడ్ మార్నింగ్.  సెక్రెటరీ  గా రు చెప్పండి.

సెక్రెటరి : మన కార్మికుల దినసరి వేతనం గురించి మాట్లాడుదామని వచ్చాను.

డైరెక్టర్ : నేనింతకుముందే వేతనాలు పెంచమని చెప్పేశాను .

సెక్రెటరి : ఇంకా మీతో చర్చించాలని , మీరు బిజీగా ఉన్నారని ఇంతదాకా చెబుతూ వచ్చారు. మా కార్మికులు వచ్చే  వారం నుంచి సమ్మె చేద్దామంటున్నారు. నేనే ఈ రోజు డైరెక్టర్ గారు వస్తున్నారు . లుసుకొని చర్చిస్తాను అన్నాను.               

డైరెక్టర్ :సెక్రెటరీ గారు . ఇది  షిఫ్ట్ మారే సమయం కదా ! కార్మికులందరినీ ఆఫీస్  బయట  ఆవరణలో వెయిట్ చేయమనండి. మీరు వెళ్ళవచ్చు.
      
                                           ( సెక్రెటరి బైటకు వచ్చి సారధి , రఘులను పిలచి అందర్ని , యిక్కడకు రమ్మని కబురు చేస్తాడు ) 

డైరెక్టర్   : ( మానేజర్లని ఇంటర్ కం ఫోన్లోనే ) కార్మికులకు పెంచిన  వేతనాలు అమలుజరుపుతున్నారా ? లేదా ?

మానేజర్  : లేదు. మీరొచ్చింతర్వాత మరో మారు మీతో డిస్కస్ చేసి ఆ పై మీరు చెప్పిన విధంగా చేద్దామని .

డైరెక్టర్  :బకాయిలు కూడా పెండింగ్ పెట్టారుగా.

మానేజర్  :అవును సార్.

డైరెక్టర్   :  ( ఇంటర్ కం లోనే ) మీరు కూడా  5 నిముషాలలో బైటకు రండి. 

                                                                   ( అందరూ ఆఫీసు బయటకు వస్తారు. ) 

                 కార్మికులారా , ఇపుడే తెలిసింది మీ వేతనాలింకా పెరగలేదని . చాలా  చాలా   బాధపడ్తున్నాను ఆలస్యమైనందులకు. వాస్తవానికి మీ వేతనాలు పెంచమని రెండు నెలలక్రిందటే మన మానేజర్లకి. ఈ పెరిగిన జితం వినాయకచవితి నుంచి యివ్వ వలసిందిగా  చెప్పాను. 
ఎక్కడో ఏదో తప్పిదం వలన మీరందరూ ఎంతగానో కలతచెంది, కఠోర నిర్ణయాలు తీసుకునే  దిశలో వెళ్తున్నారు. ఈ రోజు నుంచి మీ  వేతనం పెరిగినది తదుపరి వచ్చే బట్వాడా లో వస్తుందని  , బకాయీలు   4 రోజుల్లో ఇచ్చేటట్లుగా ఆర్డర్స్ జారీ  చేస్తున్నాను. జరిగిన లోపానికి  చింతిస్తున్నాను.
                            
                     ( సెక్రెటరి, సారధి, రఘు, యితర కార్మికులందరూ కలసి ) డైరెక్టరు గారికీ జిందాబాద్. జిందాబాద్  జిందాబాద్.

సారధి  :కార్మికులారా , ఈ రోజు మనందరికెంతో సుదినం. 

                         ఫ్యాక్టరీ ఓ పవిత్రమైన దేవాలయం అయితే,

                         అందులోని దేవుడు ఆ యజమాని

                         పూజారి మానేజరు

                         భక్తులు కూలీలు

                         దేవుడు వరమిచ్చినా పూజరి వరమీయడనట్లుగా అయినది మన పరిస్ధితి ఈ రోజు. ఇలాంటి  పరిస్ధితుల వలన మనం సమ్మె దిశగా పయనించాలని కఠోర  నిర్ణయాలు  తీసుకొనదలిచాం. సెక్రెటరీ  గారిని అపార్ధం చేసుకున్నాము. పొరపాటే.
 ఇందువలన నష్టపోయేది ఎవరు  ? మనం , మనతో పాటు మన యజమాని.  మీరనుకోవచ్చు.                       
యజమానికేం నష్టం . వేతనాల ఖర్చు లేదు గదా అని. కాని ఉత్పత్తి తయారు కాకుండా 
ఆగిపోతుందే ? ఆందువలన వారు సరకు సప్ప్లై చేస్తానన్న వారికి సకాలంలో సప్ప్లై చేయలేక పోవలసి వస్తుంది .ఆ పై మనమూ పస్తులు పడుకోవలసి వస్తుంది. ఏదో మూలకెళ్ళి ఏదొ పనిచేసి బతకటానికి ప్రయత్నిస్తాము.
                         
కానీ అది మనకు ఆనందాన్నివ్వదు. ఈ పరిస్ధితుల్లోంచి బైటపడాలంటే , డైరెక్టరు గారు     మానేజర్లతో , యూనియన్ సెక్రెటరీలతోనే కాకుండా ,కార్మికులతో కూడా కలుసుకుని ఫాక్టరీ పరిస్ధితులను తెలుసుకుంటుంటే బాగుంటుందని నా వినయ పూర్వక విన్నపం.

కార్మికులారా అందరూ కలిసి గట్టిగా చెప్పండి ,డైరెక్టరు గారికి జిందాబాద్ , డైరెక్టరు గారికి  జిందాబాద్ . 
              

                                              ******       తెఱ మూయబడ్తుంది   *******      


   ( ఈ నాటిక 26-12-1980 ఆకాశవాణి విజయవాడ కార్మికుల కార్యక్రమంలో ప్రసారం 
                                                                                                                                    చేయబడ్డది )                                                                                                                                                                  

గమనిక : ఎవరైనా ఈ నాటికను ప్రదర్శించదలచుకొంటే నాకు తెలియపరచవలసినదిగా కోరుతున్నాను .  

No comments:

Post a Comment