భావి పౌరులు


                 భావి పౌరులు 
                                                                            రచన : శర్మ జి ఎస్ 
       
చిరు చిరు లేతకొమ్మలే
చిన్నారి పొన్నారి పాపలు

చిరు చిరు కొమ్మలలో 
లేతరెమ్మల నిగనిగలు

చిన్నారి పొన్నారి పాపలలో 
ముసి ముసి నగవులు

చిరు చిరు లేత కొమ్మలే 
రేపటి కూకటి  వృక్షాలు

చిన్నారి పొన్నారి పాపలే
రేపటి మేటి భావి పౌరులు .
   
         ******

No comments:

Post a Comment