మోక్షము అంటే ..........


                                                               మోక్షము అంటే ..............

                                                                                   సేకరణ ( కాసరబాద బ్లాగు నుండి )

ఈ శ్లోకములో ముందు ధీరులు ఎవరో చెప్పి ఆ ధీరులు మోక్షమునకు తగిన వారి అని చెపుతారు.
ఇది అద్వైత సిద్ధాంతం.
మోక్షమంటే ఏదో చని పొయినతర్వాత కలిగే సుఖము కాదు
మోక్షము ఈ లోకములోనే పొందవచ్చు.
మోక్షసాధనకి కావలసినది నిష్కామ కర్మ.
విషయములందు ఆసక్తి లేకుండా నిష్కామ కర్మ చెయ్యడము,
నిష్కామకర్మ చేసినప్పుడు కూడా ఆ కర్మ ఫలితముగా
సుఖాలు దుఃఖాలు రెండూ వస్తాయి.
సుఖ దుఖం సమేకృత్వా - అన్నట్లుగా
వాటిని సమానముగా చూస్తూ
వాటి మీద చలించకుండా నిష్కామకర్మ చేయడమే ప్రథానము
అ సుఖ దుఃఖాలు ఎవరిని బాధించవో వారే ధీరులు.
ఆ ధీరులు మోక్షమునకు తగిన వారు.
సుఖదుఃఖాలు ఎవరిని బాధించవో వారు శాశ్వత ఆనందములో ఉన్నవారే  
కోరికలు లేకుండా నిష్కామ కర్మచేస్తూ పొందిన శాశ్వత ఆనందమే మోక్షము.
ఇది ఈ శ్లోకానికి తాత్పర్యము.
ఇది యే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అందరికి చెప్పిన మాట.
వేదపరాయణులకే మోక్షము అన్నమాట లేదు
దీనిలో అడవాళ్ళా మగవాళ్ళా అన్న మాటలేదు.
రాజులా రంకులా అన్నమాట కూడా లేదు.
బ్రాహ్మణుడా శూద్రుడా అన్నమాటకూడా లేదు.
ఇది ఆ నిష్కామ కర్మ చేసి అనందము పొందగల ధీరులకేట .
                          
                                    || ఓమ్ తత్ సత్ ||

                                                   సేకరణ ( హిందూ వేదశాస్త్రం నుండి )


మోక్షం అంటే మనస్సుని , శరీరాన్ని అత్మనుంచి శరీరం చైతన్యం
లో ఉండగానే వేర్పాటు చేయడం అన్నమాట. 
మోక్షం అంటే మరణించిన తర్వాత పొందేది కాదు. బ్రతికి ఉండగానే ఆత్మతో జీవించగలిగేటట్లు సాధనలో సాధ్యమయ్యేటట్లు చేసుకోవటమే కాని మరొకటి కాదు. 
అదే మోక్షం. ఆత్మానుభూతి . ఎవరి అనుభూతిని వాళ్ళే పొందాలి. ఎవరి నిగ్రహానికి తగిన విధంగా వాళ్ల వాళ్లకు తగిన అనుభవం సాధనలో చేకూరుతూనే ఉంటుంది. 
ఆత్మ అనే భగవంతునితో అనుసంధానమై అత్మసాధన కొనసాగిస్తూ జీవించటం నేర్చుకోవాలి. కొద్దిపాటి శ్రద్ధాశక్తులు కలిగిన ప్రతివాళ్ళు దీన్ని అనుభూతి పొందుతారు. ఆ నమ్మకంతో, ఆ పట్టుదలతో, నిరంతర తపనతో, ఆత్మ జ్ఞానంకోసం నిరంతరం ఆత్మ మార్గంలో సాధన చెయ్యాలి.


No comments:

Post a Comment