నా న్యూ నుడులు - 101  .  ఆకట్టుకున్నదానితో ఆనందించకు  ,
        ఆ కట్టుకున్నదానితోనే ఆనందించు . 
      
2  .  కనిపించిన కన్నెపిల్లలను వదలలేడు ,
       కట్టుకున్న తల్లితండ్రులను మాత్రం వదిలేస్తాడు  .

3 .   గమ్యం తెలియకుంటే అంతా అగమ్యమే ,
       అదే తెలుసుకుంటే అంతా సుగమమే .
      
4 .   ఒకరికి అన్యాయం చేయకపోవటమే ,
       న్యాయం చేయటానికి సుముఖతగా ఉన్నట్లే .

5.    వయసులో ముద్దులు,
       వయసైనాక ముద్దలు  . 

6.    కొస మెఱుపులే ,
       పస తెలుపులే .

7.   రోగం ఒక్క రోజులో రాదు ,
      ఒక్క రోజులో తగ్గదు కూడా .

8.   అవసరమైతే దిశ మార్చుకో ,
      సునాయాసంగా దశ హెచ్చులే . 

9    వ్యసనాలు అంటుకొంటే వదలవు
      పాసనాలు పట్టుకుంటే ఆగవు .

10  . దూరపు కొండలు నునుపు ,
      దగ్గరకెళ్తే ఆ కొండలే గణుపు                                                                                                              ( మఱి కొన్ని మరో మారు )

No comments:

Post a Comment