మమ్ము వదలి.......                                                                                                                           పేరడీ పాట : శర్మ జీ ఎస్


( బాబూ మూవీస్ వారి ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు దర్శకత్వం వహించిన ఈ " మంచి మనసులు " చిత్రం 1962 లో విడుదలై విజయభేరి మ్రోగించబడింది . ఆ చిత్రానికి మన సుకవి మనసుకవి ఆచార్య ఆత్రేయ గారు వ్రాసిన ' నన్ను వదలి నీవు పోలేవులే అదీ నిజములే " అన్న పాటకు ఈ నాటి రాజకీయాలకు పేరడిగ వ్రాయబడ్డది .)

మమ్ము వదలి మీరు పోలేరులే అదీ నిజములే' ,
ఓట్లు లేక మీరు నిలువలేరులే... లేరులే ,
మమ్ము వదలి మీరు పోలేరులే అదీ నిజములే' ,
ఓట్లు లేక మీరు నిలువలేరులే... లేరులే .

ఓట్లు లేని మాకు విలువలేదులే ఇదీ నిజములే ,
మీరు  లేని మేము లేనె లేములే... లేములే  ,
ఓట్లు లేని మాకు విలువలేదులే ఇదీ నిజములే ,
                        మీరు  లేని మేము లేనె లేములే... లేములే  .                          

మీ మనసే చిక్కుకునే మా ఓట్ల వలలో ,
మా ఓట్లు మీ నోట్లు నిండెను మీ మదిలో ,
మీ మనసే చిక్కుకునే మా ఓట్ల వలలో ,
మా ఓట్లు మీ నోట్లు నిండెను మీ మదిలో ,
చిరకాలపు మీ కలలే ఈ నాటికి నిజమాయే ,
దూరమైన ఆ స్థానాలు చేరువైపోయె ఓ... ,

ఓట్లు లేని మీకు విలువలేదులే ఇదీ నిజములే ,
                           మేము లేని మీరు లేనె లేరులే... లేరులే .                           

మందు మత్తులో కనులు మూసుకుని ,
మొఖము వంచుకుని ,
చెయ్యరాని ఘోరాలు చెయ్యమని , 
మందు మత్తులో కనులు మూసుకుని ,
మొఖము వంచుకుని ,
చెయ్యరాని ఘోరాలు చెయ్యమని .
ఆకర్షించే ఆ సీటులో అమాంతంగా కూచొని ,  
                        పొంగిపోయే శుభదినం రానున్నదిలే ఓ... ,                           

మమ్ము వదలి మీరు పోలేరులే అదీ నిజములే' ,
ఓట్లు లేక మీరు నిలువలేరులే... లేరులే .


అసెంబ్లీలో  అగపడుతూ , తడబడుతూ  మెలమెల్లగా ,
మీరు కూర్చోగా , 

ఆ సీటు హొయలు మీలోని పొగరు మాలోన ,
కంగారు రేపగా , 

నాయకులు కలసి ఉయ్యాలలూగి అవకాశమే ,
అందుకొనగా ,
      పైపైకి సాగి అసెంబ్లీలు దాటి అందరాని స్థానాలు అందుకోగా ,  

                ఆహా..ఓహో..ఉహూ...ఆ..ఆ..ఆ... ,                          

ఓ...మిమ్ము వదలి మేము పోలేములే ఇదీ నిజములే ,

మీరు లేని మేము లేనె లేములే..లేములే  ,

ఓ...మిమ్ము వదలి మేము పోలేములే ఇదీ నిజములే ,

                      మమ్ము వదలి మీరు పోలేరులే అదీ నిజములే' .                       


                                                                                                    ******                                                                                                                                                                                                                                

No comments:

Post a Comment