నా న్యూ నుడులు - 6

1   చెప్పుచేతల్లో పెరుగుతుంటే ,
    జీవితం బహు భేషుగ్గా ఉన్నట్లే .

2   చెప్పు చేతుల్లోకి వచ్చిందంటే , 
    కాళ్ళు మల మల మాడినట్లే . 

3   రసాలకు ఓ సీజన్ అంటూ ఉంటుంది ,
    సరసాలకు ఓ సీజన్ అంటూ ఉండదు .

4   శృంగారం బంగారం ధర్మపత్నితో ,
    శృంగారం అంగారం పరపత్నితో .

5   రక్తి అనుభవించనిదే విరక్తి కలుగదు ,
    ముక్తి లభించకుంటే విముక్తి దొరకదు .

6   ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు రేప్ ని అత్యాచారానికి నిదర్శనంగా శాసించారు ,
     తెలుగు వాళ్ళు రేపు ని భవిష్యత్తుకి బంగారు బాటగా భావించారు .

7   సద్గుణం కలకాలం ఉండాలని మెలమెల్లగా అలవడ్తుంది .
     దుర్గుణం దొరికిందే ఛాన్సుగా తక్షణమే అంటుకుంటుంది . 

8   మనం  మొబైల్ని వాడుకుంటున్నట్లే  ,
     మనల్ని కొంతమంది వాడుకొంటుంటారు .

9   ఆడవారిని ఇంత అని  చెప్పడం  వల్లకాక ,
     ఇంతి అని సింపుల్ గా చెప్పి వదిలేశారు  . 

10   ఆ నాడు ఉద్యోగం పురుష లక్షణం ,
       ఈ నాడు ఉద్యోగం పౌరుష లక్షణం  .

                                                                                                  (  మళ్ళీ కలుసుకొందాం  )
                                   
                         **********
    

2 comments:

  1. అస్తు! అస్తు!!

    ReplyDelete
  2. వాస్తవాలు చక్కగా చెప్పారు

    ReplyDelete