నా ( న్యూ ) నుడులు - 4
1                 ఇరవై ఏళ్ళు నిండనివారిన సలహాలడకండి 
                   అరవై ఏళ్ళు నిండిన వారిని  సలహాలడగండి .

2                 అప్పు చేసి పప్పుకూడు తినటం
                   తప్పు చేసి జైలు కూడు తిన్నట్లే .

3                 డొంక అంటే గతుకుల బాట 
                   నిజం అంటే నిప్పుల మూట .

4                  చిరాకున్నా , పరాకున్నా 
                    బ్రతుకు సమస్య అవుతుంది .

5                  పొగడ్తలకి
                    నమ్మకం అనే నరం అరిగిపోతుంది
                    గర్వం అనే నరం పెరిగిపోతుంది .

6                   పేదవారిని బెదిరించకు
                     పెద్దవారిని ఎదిరించకు .

7                   అనుభవాన్ని మించిన చదువు లేదు
                     నమ్మకాన్ని మించిన గురువు లేడు .

8                   వయసులోని పొందు
                     వయసులోనె పొందు .

9                  చెక్కిలిపై ముద్దివ్వు
                    బిగి కౌగిలి సడలివ్వు .

10                 సంద్రంలో ఆనందానికీ , కల్లోలానికీ ఆనవాళ్ళు కెరటాలే
                     మనిషిలొ ఆనందానికీ , విషాదానికీ ఆనవాళ్ళు కన్నీళ్ళే .


                                                                                                           ( మళ్ళీ కలుసుకొందాం )

 

No comments:

Post a Comment