నా ( న్యూ ) నుడులు - 5
1                   కడుపు నిండితే కబుర్లు ,

                     కడుపు మండితే రచనలు .

2                   ఆడిన మాట తప్పకు ,

                     వాడిన మాట వాడకు ,
                     తిట్టిన తిట్టు తిట్టకు .

3                   పడుచు అలిగిందంటే వలపు రేగిందన్నమాటే ,

                     ముసలిది అలిగిందంటే ముసలం పుట్టిందన్నమాటే .

4                   తడి ఒక వయసు దాకే ,

                     తపన తనువు చాలించే దాకా .

5                   పదవి , పెదవి లేనిదే ,

                     ఈ ఫృదివే లేదు .

6                   ఎదుటివారికి చెప్పేటప్పుడు ఉన్నంత ఊపు ,

                     తను చేసేటప్పుడు ఉండదు .

7                   నిప్పు లేనిదే పొగ రానే రాదు ,

                     తప్పు చేయనిదే పగ కానే కాడు .

8                   పగ వద్దు అంటే పలువురితో గలభా పడవద్దని ,

                     ప్రేమ అంటే ప్రేరణతో మమత అని . 

9                   బతికినప్పుడు నవ్వులు ,
                     పోయినప్పుడు నువ్వులు  .                 

10                 నలుగురిలో నవ్వులో పాలు పంచుకో ,
                     నలుగురిలో  మాత్రం నవ్వులపాలు కాబోకు  . 

                                                                                                        ( మళ్ళీ కలుసుకొందాం )

                                     *********              
                   

No comments:

Post a Comment