నా ( న్యూ ) నుడులు - 31                  పన్ను మీద పన్ను వస్తే   అదృష్టం .
                    పన్ను మీద పన్ను వేస్తే ముదరష్టం .

2                  ఆలోచనలలో ఆత్రం  చూపకు
                    ఆచరణలో ఆలస్యం చేయకు .

3                   ముడతలు పడ్డ శరీరం
                     మడతలు పడ్డ కాగితంతో సమానం .

4                   ఆడది ఆడది కలిస్తే
                     సెక్సు అవుతుందా ?
                     వెక్సు అవుతుంది .

5                   సంసారం సాగరం అయితే
                     బిజినెస్ బే ఆఫ్ బెంగాలే  మఱి  .

6                   ఉధ్ధరించటానికి ఉధ్ధరిణెకిచ్చినంత విలువ ఇవ్వాలి
                     ఉధ్ధరిణె చిన్నదే కదా అని
                     ఉధ్ధరించటంలో  చిన్నచూపు  చూడకూడదు .

7                    దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స
                      అన్యదేశములందు తెలుగు లెస్సు .

8                     పంతం  
                       కొన్ని సమయాల్లో
                       తిరోగమనానికి ప్రధమ కారణం
                       మరి కొన్ని సమయాల్లో
                       పురోగమనానికి పరమపద సోపానం .

9                     ఒంట్లో బాగలేకున్నా ,ఇంట్లో బాగలేకున్నా
                       ఒడిదుడుకులు చోటు చేసుకొంటాయి .

10                   తిరగమోత వేసేటప్పుడు వచ్చే సువాసన
                       తినేటప్పుడు ఉండకపోవటం అతి సహజం .
               

                                                                                                           ( మళ్ళీ కలుసుకుందాం )

1 comment: