ముద్దులు


( ఈ కవితలు ' ఆదివారం ' 6-12-1981 న ప్రచురితమైనది )

ముద్దులు 

కలసి ఉన్న 
పెదవులు
విడిపోతూ 

ఒకరిని
ఇంకొకరిని
కలుపుతూ
చెక్కిళ్ళను
స్పృశిస్తూ
కలుస్తాయి
ఆ పెదవులు

సవ్వడితో 
జనిస్తాయి
ముద్దులు

  ***** 


ప్రళయ తాండవం


దివిలో
ఉఱుముల
వాయిద్యంతో
వాన 
పాట 
పాడుతుంటే

గాలి
వంత పలుకుతోంది

మెఱుపుల
తళతళలే
నాట్య భంగిమలై
ప్రళయ తాండవం
చేస్తున్నాయి
భువిలో .

   ***

1 comment: