వండర్ ఫుల్ ఫిబ్రవరి 2015                                                                                                                               సేకరణ : శర్మ జి ఎస్

జనవరి , ఫిబ్రవరి నెలలొస్తున్నాయంటేనే రైతు కుటుంబాలలో ఆనందాలు వెల్లి విరిస్తుంటాయి . ఎందుకంటే ఈ రెండు నెలలు వాటి పేర్లలోనే వరి పంటను వెంట పెట్టుకొస్తుంటాయి . 

సహజంగా ఫిబ్రవరి నెల అంటేనే ఓ ప్రత్యేకత ఉంచుకొన్నది మిగిలిన 11 మాసముల (నెలల ) కంటే . 
అది చాలావరకు అందఱికి తెలిసినదే . 
అదేనండి ఈ నెలలో 3 సంవత్సరముల పాటు 28 రోజులే వుంటాయి . ఆ తదుపరి 4 వ సంవత్సరంలో ఈ ఫిబ్రవరి నెలకు 29 రోజులు వుంటాయి . మళ్ళీ తదుపరి సంవత్సరం నుంచి ప్రతి ఫిబ్రవరి నెలకు 28 రోజులు 3 సంవత్సరాల పాటు వుంటాయి .
ఈ ఫిబ్రవరి నెల 29 రోజులనే లీపు సంవత్సరం అంటారు 366 రోజులుంటాయి . మామూలుగా 365 రోజులే వుంటాయి మిగిలిన 3 సంవత్సరాలలో . 

అయితే ఈ ఫిబ్రవరి మాసంలో మరో ప్రత్యేకత కూడా సంతరించుకొన్నదిట .

అదేమిటంటే ఈ నెలలోని 28 రోజులు 7 వారములని పంచుకొంటాయట . అప్పుడు అన్ని వారములు 4 మార్లు మాత్రం సమానంగా రిపీట్ అవతాయట . 

 క్యాలెండర్ ప్రత్యేకత ప్రతి 823 సంవత్సరాలకొకమారు వస్తుందట . 
ఈ విషయం పవన్ క్రియేటివిటీ వారి ద్వారా తెలియబడింది .    
                                                                           
                                                                                 *                         *                          *

No comments:

Post a Comment