ప్రాయాలు - అభిప్రాయాలు                                                                                                                                   సేకరణ : శర్మ జి ఎస్ 

ఈ ప్రపంచంలో  తల్లి తండ్రుల మీద  అభిప్రాయాలు చాలా వరకు ప్రాయానికణుగుణంగా మారుతుంటాయి . స్థిరంగా వుండవు అన్నది నగ్న సత్యమే .

ఓ మారు యివి పరికించి చూడండి . 

1.   4 ఏళ్ళ వయసులో                  మా అమ్మా , నాన్నలు చాలా గొప్పవాళ్ళు .
2.   6 ఏళ్ళ వయసులో                  మా అమ్మా , నాన్నలకు అన్నీ తెలుసు .
3.  12 ఏళ్ళ వయసులో                 మా అమ్మా , నాన్నలు మంచి వాళ్ళే , కాని కోపమెక్కువ .
4.  14 ఏళ్ళ వయసులో                 మా అమ్మా , నాన్నలు చిన్నప్పుడు మాతో బాగా వుండేవారు .
5.  16 ఏళ్ళ వయసులో                 మా అమ్మా , నాన్నలు ప్రతిదీ గుచ్చి గుచ్చి అడుగుతుంటారు .
6.  18 ఏళ్ళ వయసులో                 మా అమ్మా , నాన్నలని ఏదడిగినా వద్దంటారు , ఇప్పుడు కాదంటారు .
7.  20 ఏళ్ళ వయసులో                 మా వల్ల కావటం లేదు , ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఎలా వేగుతున్నారో .
8.  30 ఏళ్ళ వయసులో                 మా పిల్లల అల్లరి భరించలేక పోతున్నాం . చిన్నప్పుడు మా అమ్మా ,  
                                                నాన్నలకు మేము ఎలా భయపడే వాళ్ళమో .
9.  40 ఏళ్ళ వయసులో                 మా అమ్మా , నాన్నలు మమ్మల్ని క్రమశిక్షణలో పెంచారు . మేమూ మా 
                                                పిల్లల్ని అలాగే పెంచాలి .
10. 50 ఏళ్ళ వయసులో                మనల్ని పెంచటం కొరకు మా అమ్మా , నాన్నలు ఎంత కష్ట పడ్డారో 
                                                ????? తలచుకొంటేనే  ఆశ్ఛర్యమేస్తుంది .
11. 60 ఏళ్ళ వయసులో                 మా అమ్మా నాన్నలు గొప్పవాళ్ళు .

తల్లి తండ్రులను అర్ధం చేసుకోవటానికి  వాళ్ళ పిల్లలకి  56 ఏళ్ళు పడ్తోంది అన్న మాట . 

అందుకే కాబోలు అంటుంటారు . 

అనుభవిస్తే గాని అర్ధం కాదని ,

తలనొప్పి తనదాకా వస్తేనే గాని అర్ధం కాదని ,

ఈ లోగా కొంతమంది తల్లితండ్రులు వాళ్ళను ఈ ప్రపంచాన్ని వదలి వెళ్ళి పోవచ్చు . ఇంకొంతమంది ఎదురుగా వున్నా అర్ధం చేసుకోలేక పోవచ్చు . బహు కొద్దిమంది మాత్రమే అర్ధం చేసుకో గలరేమో ? 

                                                                           *                *               *

No comments:

Post a Comment