చెప్పేటందుకే ___________

                 
                                                                                                                               సేకరణ : శర్మ జి ఎస్
                                                                    


No comments:

Post a Comment