జర జాగ్రత్త , ప్లీజ్ ...........

                                                                                                                                    సేకరణ : శర్మ జి ఎస్

లెస్ లగేజ్ మోర్ కంఫర్ట్ అన్నట్లు , కొంచెం జాగ్రత్త అమిత లాభం అన్న చందాన , మన ఆరోగ్య విషయంలో జర జాగ్రత్త తీసుకొంటే ఆయుః పరిమాణం పెంచుకొని ఎంచక్కా ఎంజాయ్ చేయవచ్చో . 
సహజంగా స్వల్పంగా అనారోగ్యం పాలైనపుడు ఎవరైనా గత అనుభవంలో అనారోగ్య బారిన పడినప్పుడు వాడిన మందులనో లేదా మందుల దుకాణదారుడు యిచ్చే మందులనో వాడటం పరిపాటిగా వస్తున్నది . 
ఇక్కడే భవిష్యత్తుకి ( సుదీర్ఘ జీవనానికి ) బంగారు చిల్లి పడ్తుంది . ఆ చిల్లి బంగారుదయ్యటప్పటికి మనం అంత జాగ్రత్తలు తీసుకోము .

అందుకనే జర జాగ్రత్త అవసరమని చెప్ప వలసి వస్తుంది . 

శ్రధ్ధగా ఈ టపా చదివి ఆలోచించి చూడండి . 

Dr Hardik Shah,
CMO, Civil Hospital
Mumbai
This message is from a group of Doctors in India:
(forwarded in public interest)

1) Do not drink APPY FIZZ. It contains Cancer causing agent..

2) Don't eat Mentos before or after drinking Coke or Pepsi because the Person will die immediately as the mixture becomes CYANIDE..

3) Don't eat Kurkure because it contains high amount of Plastic.
If you don't believe burn Kurkure and you can see Plastic melting.!
(News report from "Times of India")

4) Avoid these Tablets, they are very dangerous:
* D-cold
* Vicks Action-500
* Actified
* Coldarin
* Cosome
* Nice
* Nimulid
* Cetrizet-D

They contain Phenyl Propanol-Amide PPA. Which causes Strokes & Are banned in USA...!

Please HELP your friends by informing it..!

Hope it will reach d 121 crores Indians.


please read .

 Dr.  of the United States has found  new cancer in human beings, caused by Silver Nitro Oxide. Whenever you buy recharge cards, don’t scratch with your nails, as it contains Silver Nitro Oxide coating and can cause skin cancer. Share this message with your loved ones.
Important Health Tips:
Answer phone calls with the left ear.
Don't take your medicine with cold water....
Don't eat heavy meals after 5pm.
Drink more water in the morning, less at night.
Best sleeping time is from 10pm to 4 am.
Don’t lie down immediately taking medicine  or after meals.
When phone's battery is low to last bar, don't answer the phone, because the radiation is 1000 times stronger.

                                                            ********************

2 comments: