అవసరాల (లో) అనర్ధాలు


                                                                                                                                    సేకరణ : శర్మ జి ఎస్

తప్పులు ఎక్కువగా తొందరలోనే జరుగుతుంటాయి అదీ చాలా అతి సహజంగా  .

అదే ఈ క్రింద టపా మనకు నిత్యవసరంగా మారిన సెల్ ఫోన్ ద్వారా ఎలాంటి పొరపాట్లు జరిగే అవకాశం వున్నదో తెలియచేస్తోంది .
శ్రధ్ధగా పఠించండి . ఆ పరిస్థితి రాకుండా ప్రయత్నించుకోండి , చూసుకోండి . మనలని మనము కాపాడుకున్న వాళ్ళమవుతాము .


                                                     


 *          *         *

No comments:

Post a Comment